Deweloperzy NetBSD-7.0: Mateusz Kocielski

Kończymy naszą serię wywiadem z Mateuszem Kocielskim, rodzimym deweloperem NetBSD, zajmującym się zawodowo bezpieczeństwem systemów.

Dziękujemy za uważne prześledzenie wywiadów i zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron oraz dołączenia do społeczności NetBSD.

Częściowo niezależne projekty wokół NetBSD i pkgsrc:

Dla późnoprzybyłych linki do poprzednich wywiadów:

 1. Jeff Rizzo
 2. Leonardo Taccari
 3. Martin Husemann
 4. Pierre Pronchery
 5. Antti Kantee
 6. Christos Zoulas

We are finalizing our series with an interview with Mateusz Kocielski, a Polish NetBSD developer, who is focused on security.

Thank you for following our interviews, please feel free to visit the following links and join the NetBSD community.

Partly independent projects around NetBSD and pkgsrc:

For late-comers previous interviews with NetBSD developers:

 1. Jeff Rizzo
 2. Leonardo Taccari
 3. Martin Husemann
 4. Pierre Pronchery
 5. Antti Kantee
 6. Christos Zoulas

 

1. For the readers who don’t know you yet, can you shortly introduce yourself?

I’m a security consultant at LogicalTrust – IT security industry, I’ve been using *BSD systems for over 10 years. Currently I’m working on SASL library and several other things including httpd, bug fixing etc. Since July 2015 I’ve been also part of the security-team@.

2. Why did you choose to run NetBSD? How long have you been using it? What are your ports (hardware platforms)?

I started using it in around 2010 (previously I had been a big fan of Open/Free flavours). I was participating in GSoC 2010 and that’s how I discovered the sleeping beauty of the NetBSD. I think that’s a great platform for all purposes including research stuff plus it has a super smart and helpful community. I operate mostly on x86 platforms.

3. For those readers that still haven’t joined the NetBSD community, why should they try NetBSD?

Cause it’s free and open!

4. In your professional environment, do you work with NetBSD?

Not really, however I run *BSD boxes for desktop purposes at work.

5. How did you become a NetBSD developer? What do you think is required in order to join the NetBSD project as a developer?

I took part in GSoC 2010, writing a small library for authentication purposes, a few years later I was invited by christos@ to finish my job. Since then I have been working on random things. The most important thing to join us is to want to, if you’re a hard-worker, then you’ll be fine :-)

6. Can you tell us about some NetBSD-related areas you work on?

I really work on random things, my last work is focused around SASL, bozohttpd, bug fixing and security in general. Last thing that I was hacking besides that is SMAP/SMEP support (security feature of newer Intel CPUs that allows to protect system against accessing user space in kernel mode), it’s nearly complete but I need to debug a few things before I push it further.

7. Do you have an idea of the time you spend working on the NetBSD project?

It varies on many random variables, I run my own business – logicaltrust.net, and have other time-consumers like little fork(2)s, so usually I can afford a few hours a week.

8. Please tell us about the strongest points and features of the 7.0 release.

The strongest point is that we can drop 5.x support. :-) (just joking). I really like ARM platform related improvement.

9. Please tell us about some improvements for the NetBSD project that are worth picking up for newcomers?

We’ve got many exciting features to play with. Just two of them – rump and blacklistd(8). :)

10. As a conclusion, can you tell us how you forecast NetBSD future?

Wow, that’s a pretty hard question, I really don’t know. I think that NetBSD is a great platform with a great potential. I’d like to see more commercial products using the NetBSD, and more new developers. I encourage to contribute, it’s a great way to learn something, meet people with same interests and help building free software!


1. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie dla czytelników, którzy jeszcze Cię nie znają?

Jestem konsultantem ds. bezpieczeństwa w firmie LogicalTrust – jest to firma zajmująca się bezpieczeństwem w dziedzinie IT, korzystam z systemów BSD od przeszło 10 lat. Obecnie pracuję nad biblioteką SASL i kilkoma innymi rzeczami, takimi jak httpd, naprawa błędów itd. Od lipca 2015 r. należę też do zespołu zajmującego się bezpieczeństwem.

2. Dlaczego wybrałeś NetBSD? Jak długo korzystasz z tego systemu? Z którymi portami (platformami sprzętowymi) masz do czynienia?

Zacząłem z niego korzystać mniej więcej w 2010 r. (wcześniej byłem wielkim fanem Open/Free). Brałem udział w GSoC 2010 i w ten sposób odkryłem uśpione piękno NetBSD. Sądzę, że to jest świetna platforma, którą można wykorzystać do wszystkich celów, łącznie ze wszystkim, co wiąże się z badaniami. Wiąże się z nią również wyjątkowo inteligentna i pomocna społeczność. Działam głównie na platformach x86.

3. Dlaczego czytelnicy, którzy jeszcze nie przyłączyli się do społeczności NetBSD powinni tego spróbować?

Bo jest wolna i otwarta!

4. Czy w swoim środowisku zawodowym masz do czynienia z NetBSD?

Nie bardzo, ale uruchamiam komputery z *BSD na biurku w pracy.

5. W jaki sposób zostałeś deweloperem NetBSD? Co – Twoim zdaniem – jest potrzebne by zostać członkiem projektu w roli dewelopera?

Wziąłem udział w GSoC 2010, pisząc małą bibliotekę do uwierzytelniania, kilka lat później zostałem zaproszony przez christosa@ do skończenia mojej pracy. Od tamtej pory pracuję nad przypadkowymi rzeczami. Najważniejszą rzeczą potrzebną, gdy ktoś chce się do nas przyłączyć są chęci, jeśli ktoś jest pracowity, to sobie poradzi. :-)

6. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o obszarach Twojego zaangażowania w NetBSD?

Ja naprawdę pracuję nad przypadkowymi rzeczami, ostatnio moja praca koncentruje się wokół SASL, bozohttpd, naprawą błędów i ogólnie bezpieczeństwem. Ostatnią rzeczą, którą poza tym hakowałem jest wsparcie dla SMAP/SMEP (cecha bezpieczeństwa nowego CPU, która umożliwia ochronę systemu przed dostępem do przestrzeni użytkownika w trybie kernela), które jest prawie gotowe, ale muszę jeszcze debugować kilka rzeczy zanim będę mógł popchnąć projekt dalej.

7. Ile czasu zajmuje Ci praca w projekcie NetBSD?

Różnie, w zależności od różnych czynników. Prowadzę swoją własną firmę – logicaltrust.net i mam inne czasochłonne zajęcia, takie jak lekkie fork(2), więc zazwyczaj jestem w stanie poświęcić kilka godzin tygodniowo.

8. Proszę przybliż nam najmocniejsze punkty i cechy charakterystyczne najbliższego wydania NetBSD-7.0.

Najmocniejszym punktem jest to, że możemy porzucić wsparcie dla 5.x. :-) (żartuję). Naprawdę podoba mi się ulepszenie platformy ARM.

9. Proszę przybliż nam również obszary systemu NetBSD, które uznajesz za wartościowe do ulepszenia dla nowych deweloperów?

Mamy wiele bardzo interesujących funkcjonalności, którymi możemy się zajmować. Że wymienię tylko dwie z nich – rump i blacklistd(8). :-)

10. W ramach podsumowania, jaką kreślisz przyszłość dla NetBSD?

Wow, to jest dość trudne pytanie, naprawdę nie wiem. Sądzę, że NetBSD jest świetną platformą ze znakomitym potencjałem. Chciałbym zobaczyć więcej komercyjnych produktów korzystających z NetBSD i więcej deweloperów. Zachęcam do tego, by wnosić swój wkład w projekcie – to jest świetny sposób, by czegoś się nauczyć, poznać ludzi mających takie same zainteresowania i pomóc w tworzeniu wolnego oprogramowania!

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *