Deweloperzy NetBSD-7.0: Christos Zoulas

Szóstym naszym rozmówcą jest Christos Zoulas, deweloper, sekretarz i skarbnik Fundacji NetBSD mieszkający w Stanach Zjednoczonych.


Our sixth interviewee is Christos Zoulas, a developer and a secretary and book keeper of the NetBSD Foundation, currently living in the United States.


 

1. For the readers who don’t know you yet, can you shortly introduce yourself?

My name is Christos Zoulas and I’ve been a NetBSD developer since 1993. I always liked portability and open source so I’ve contributed many things over the years; I wrote libedit, reimplemented glob() for csh, and the .for loops in make(1) for 4.4BSD. I maintain file(1), tcsh(1), and freerdist(1) for everyone. I am the Secretary of the NetBSD Foundation, dealing with a lot of the corporate paperwork, and a core member. The first thing I wrote for NetBSD was the SVR4 emulation layer.

2. Why did you choose to run NetBSD? How long have you been using it? What are your ports (hardware platforms)?

I run at home i386, sparc64, arm, amd64, and I am working on getting powerpc back up. I chose NetBSD because of its focus on portability and code quality. I like the fact that people pay attention to detail and will call you up when you commit code that is not adequate. It is always a challenge to improve your own code, as well as try to teach and help others to improve.

3. For those readers that still haven’t joined the NetBSD community, why should they try NetBSD?

I think that NetBSD retains a lot of the traditional Unix flavor and it is easy to learn and understand because there are not many layers that do things magically for you. It feels a bit primitive, but we place functionality over prettiness. It is also very well documented. There are manual pages for mostly everything.

4. In your professional environment, do you work with NetBSD?

I used to have NetBSD running as the mail gateways and even as routers a long time ago. Now other people are responsible for them, so they were converted to linux. I had a machine that was up for more than a decade when it was decommissioned and brought to my office (for our museum :-) ) a couple of years ago. I was impressed that the hard disk had not failed! It was last down in the blackout of 2003…

5. How did you become a NetBSD developer? What do you think is required in order to join the NetBSD project as a developer?

If you want to become a NetBSD developer you should participate in the mailing lists and try to help others. You can supply patches for the base system or pkgsrc. If your patches are well-written and thought, people will approach you and invite you. If you are enthusiastic and you want to contribute differently, e.g. web pages, documentation, advocacy, newsletters, security, just say so. If you think that you keep contributing and nobody is inviting you, talk to us. We really try to be friendly and answer everyone’s questions in our mailing list and help our users; if you feel that this is not the case, please let us know.

6. Can you tell us about some NetBSD-related areas you work on?

Right now I am working on dtrace and wifi (80211n). More dtrace since it is easiest to do piecemeal as opposed to wifi which requires bigger blocks of time. I have 2 kids so getting large blocks of uninterrupted time is difficult.

7. Do you have an idea of the time you spend working on the NetBSD project?

It varies a lot, but I spend at least 8 hours a week; more when it is taxes time, or I find a bug that really challenges me.

8. Please tell us about the strongest points and features of the 7.0 release.

I think that we spent a lot of time and effort on the arm platform; we are supporting a lot of arm systems, including multiprocessing support. This is the first release with X/drm-kms support, and we have put a lot of effort in getting the code working. Most of userland 3rd party programs have been updated to recent versions including the compilers. There are also a bunch of new drivers.

9. Please tell us about some improvements for the NetBSD project that are worth picking up for newcomers?

Newcomers should find areas of work that they are interested in. The wiki has some starting points: https://wiki.netbsd.org/projects/, but you can also suggest your own! Internationalization, zfs support, nfsv4, wifi 80211n, dtrace, better installer, valgrind, lldb, usb3, etc.

10. As a conclusion, can you tell us how you forecast NetBSD future?

The future depends on the new developers. A project is alive and healthy if the community is vibrant and enthusiastic. NetBSD is doing well financially, but we need more people to get involved so that we can accelerate many of the projects in our wishlist and keep NetBSD competitive!


1. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie dla czytelników, którzy jeszcze Cię nie znają?

Nazywam się Christos Zoulas i jestem deweloperem NetBSD od 1993 r. Zawsze lubiłem przenośność i Otwarte Oprogramowanie, więc miałem swój wkład w wiele rzeczy przez te wszystkie lata; napisałem libedit, przeimplementowałem glob() w csh, dodałem pętlę .for w make(1) w 4.4BSD. Opiekuję się również file(1), tcsh(1), a także freerdist(1) dla wszystkich użytkowników. Jestem Sekretarzem Fundacji NetBSD, zajmuję się dużą ilością projektowej dokumentacji oraz jestem członkiem zarządu [ang. core – przyp. tłum.]. Pierwszą rzeczą, jaką napisałem dla NetBSD była warstwa emulacji SVR4.

2. Dlaczego wybrałeś NetBSD? Jak długo korzystasz z tego systemu? Z którymi portami (platformami sprzętowymi) masz do czynienia?

W domu korzystam z i386, sparc64, arm i amd64 oraz pracuję nad przywróceniem zgodności z powerpc. Wybrałem NetBSD, gdyż przywiązuje ono dużą wagę do przenośności i do jakości kodu. Podoba mi się to, że ludzie zwracają uwagę na szczegóły i zwracają uwagę osobie, która commitowała niewłaściwy kod. Ulepszenie swojego własnego kodu zawsze jest wyzwaniem, podobnie jak jest nim próba nauczenia innych i pomagania im w ulepszaniu ich kodu.

3. Dlaczego czytelnicy, którzy jeszcze nie przyłączyli się do społeczności NetBSD powinni tego spróbować?

Sądzę, że NetBSD zachowuje wiele tradycyjnych cech Uniksa i jest łatwe do nauczenia się i zrozumienia, bo nie ma zbyt wielu warstw, które w magiczny sposób robią różne rzeczy za użytkownika. Może się to wydawać odrobinę prymitywne, ale od piękna ważniejsza jest dla nas funkcjonalność. NetBSD jest również bardzo dobrze udokumentowane. Jest instrukcja obsługi do niemal wszystkiego.

4. Czy w swoim środowisku zawodowym masz do czynienia z NetBSD?

Kiedyś korzystałem z NetBSD jako z pocztowej bramy sieciowej, a dawno temu – służyło mi nawet za ruter. Teraz inni ludzie są za nie odpowiedzialni, więc zostały przemigrowane na Linuksa. Mam maszynę, która działała przez ponad dekadę i kilka lat temu została wycofana z eksploatacji i przyniesiona do mojego biura (do naszego muzeum :-) ). Byłem pod wrażeniem tego, że dysk twardy nadal działał! Ostatnią awarię miał w czasie przerwy w dostawie prądu w 2003 r….

5. W jaki sposób zostałeś deweloperem NetBSD? Co – Twoim zdaniem – jest potrzebne by zostać członkiem projektu w roli dewelopera?

Jeśli chce się zostać deweloperem NetBSD, należy brać udział w listach mailingowych i próbować pomagać innym. Można dostarczać łatki dla systemu bazowego lub pkgsrc. Jeśli łatki są dobrze napisane i przemyślane, ludzie pochylą się nad nimi i zaproszą Cię. Jeśli jest się entuzjastycznie nastawionym i chce się wnieść coś innego do projektu, np. strony internetowe, dokumentację, marketing, newslettery, bezpieczeństwo itp., wystarczy po prostu o tym powiedzieć. Jeśli ktoś sądzi, że cały czas coś robi i nikt go nie zaprasza, niech z nami porozmawia. Naprawdę staramy się być przyjaźni i odpowiadać na wszystkie pytania na naszej liście mailingowej, jak również pomagać naszym użytkownikom. Jeśli więc macie poczucie, że tak nie jest, dajcie nam, proszę, znać.

6. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o obszarach Twojego zaangażowania w NetBSD?

W tym momencie pracuję nad dtrace i wifi (80211n). Bardziej nad dtrace gdyż łatwiej się nad nim pracuje w sposób fragmentaryczny, w przeciwieństwie do wifi, które wymaga większych bloków czasu. Mam dwoje dzieci, więc uzyskanie dużych ilości ciągłego czasu jest trudne.

7. Ile czasu zajmuje Ci praca w projekcie NetBSD?

To wygląda bardzo różnie, ale spędzam nad tym co najmniej 8 godzin tygodniowo; więcej, gdy nadchodzi czas rozliczania podatków lub gdy znajduję błąd, który jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem.

8. Proszę przybliż nam najmocniejsze punkty i cechy charakterystyczne najbliższego wydania NetBSD-7.0.

Sądzę, że the platforma ARM kosztowała nas wiele czasu i wysiłku; wspieramy teraz wiele systemów ARM’owych, włącznie z funkcjonalnością wieloprocesorową. To jest pierwsze wydanie ze wsparciem X/drm-kms i włożyliśmy wiele wysiłku w uruchomienie tego kodu. Większość zewnętrznych programów w systemie bazowym została zaktualizowana do nowszych wersji, łącznie z kompilatorami. Mamy również sporo nowych sterowników.

9. Proszę przybliż nam również obszary systemu NetBSD, które uznajesz za wartościowe do ulepszenia dla nowych deweloperów?

Nowi deweleperzy powinni sobie znaleźć obszar pracy, który ich interesuje. W Wikipedii można znaleźć kilka punktów wyjścia: https://wiki.netbsd.org/projects/, ale można też zasugerować swoje własne obszary. Internacjonalizacja, zfs support, nfsv4, wifi 80211n, dtrace, lepszy instalator, valgrind, lldb, usb3, etc.

10. W ramach podsumowania, jaką kreślisz przyszłość dla NetBSD?

Przyszłość zależy od nowych deweloperów. Projekt żyje i ma się dobrze jeśli społeczność jest dynamiczna i entuzjastycznie nastawiona. NetBSD dobrze sobie radzi finansowo, ale potrzebujemy tego, by więcej ludzi się zaangażowało, żebyśmy mogli przyspieszyć wiele projektów będących na liście naszych życzeń oraz utrzymać konkurencyjność NetBSD!

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *